Zásady ochrany osobných údajov vo spoločnosti Nobilis Tilia s.r.o.

pre internetové stránky a obchod www.nobilis.cz.

Správca osobných údajov

Obchodná spoločnosť Nobilis Tilia s.r.o., so sídlom Vlčí Hora 147, 407 47 Krásná Lípa, IČO: 25497006, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Ústí nad Labem, oddiel C, vložka 21050 (ďalej len "naša spoločnosť" alebo "my" ) ako prevádzkovateľ internetových stránok www.nobilis.cz, vrátane internetového obchodu https://eshop.nobilis.cz, ( "internetové stránky"), uchováva a spracováva osobné údaje fyzických osôb, návštevníkov internetových stránok a zákazníkov internetového obchodu v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), ďalej len "GDPR".

Naše kontaktné údaje

Vo všetkých veciach spracovania a ochrany osobných údajov nás môžete kontaktovať na adrese sídla našej spoločnosti alebo na e-mailovej adrese: nobilis@nobilis.cz.

Aké osobné údaje spracovávame a na aké účely

Spracovávame osobné údaje, ktoré ste na internetových stránkach zadali do formulára objednávky, pri zriaďovaní zákazníckeho účtu alebo pri registrácii na kurz či inú akciu, teda najmä Vaše meno a priezvisko, fakturačnú a doručovaciu adresu, prípadne firmu, identifikačné číslo, a ďalej telefónne číslo a e-mailovú adresu.

Osobné údaje zhromažďujeme a spracovávame v rozsahu, v akom je to nevyhnutné na plnenie kúpnej alebo inej zmluvy s Vami, to znamená najmä na splnenie objednávky alebo poskytnutie kurzu. Ďalej osobné údaje spracovávame tam, kde nám to ukladá záväzný právny predpis, napr. v súvislosti s povinnosťou úschovy účtovných záznamov.

V rámci tzv. oprávneného záujmu môžeme Vaše osobné údaje využiť napríklad na účely preverenia bonity, dôveryhodnosti a platobnej morálky, presadzovanie práv z kúpnej zmluvy a pre účely správy používateľského konta a prevádzkovanie informačného systému internetového obchodu.

Iba s Vaším výslovným súhlasom spracovávame Vaše osobné údaje pre účely priameho marketingu, menovite k zasielaniu aktuálnej ponuky tovaru, newsletteru alebo iných obchodných oznámení o našich výrobkoch alebo službách.

Spôsob spracovania a ochrany osobných údajov

Ku spracovanie dochádza prostredníctvom výpočtovej techniky, popr. aj manuálnym spôsobom pri osobných údajoch v papierovej forme za dodržania všetkých bezpečnostných zásad pre správu a spracovanie osobných údajov. Za týmto účelom sme prijali technické opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov, najmä opatrenia, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich neoprávnenému spracovaniu, ako aj k inému zneužitiu osobných údajov. Spracovaním osobných údajov môžeme poveriť ďalšiu osobu, tzv. spracovateľa. Všetky subjekty, ktorým môžu byť osobné údaje sprístupnené, rešpektujú právo dotknutých osôb na ochranu súkromia a sú povinné postupovať podľa platných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov.

Vaše práva

V súvislosti so spracovaním osobných údajov máte najmä tieto práva:

  • Právo na prístup k osobným údajom a právo na prenosnosť údajov

  • Máte právo sa nás opýtať, aké osobné údaje konkrétne o Vás zhromažďujeme. Na taký dotaz Vám bezplatne vydáme kópiu všetkých údajov v elektronickej forme, ak nežiadate o iný spôsob. Niektoré osobné údaje máte navyše právo získať elektronicky v strojovo čitateľnom formáte, tj. takom, ktorý umožňuje fulltextové vyhľadávanie.

  • Právo na opravu a doplnenie neúplných osobných údajov

  • Na Vašu žiadosť vykonáme opravu / doplnenie Vašich osobných údajov.

  • Právo na výmaz, resp. právo byť zabudnutý

  • Sme povinní zlikvidovať osobné údaje najmä, pokiaľ tieto už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované, ak sú spracovávané na základe súhlasu a súhlas je odvolaný a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre spracovanie, ak vznesiete námietku proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody pre spracovanie, ak vyjde najavo, že osobné údaje boli spracované nezákonne, prípadne ak nám povinnosť osobné údaje vymazať stanovuje právny predpis.

  • Právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. č .: +420 234 665 111, webové stránky: www.uoou.cz

Právo namietať proti spracovaniu osobných údajov

Máte právo namietať proti spracovaniu osobných údajov vykonávanému na základe oprávneného záujmu, teda zjednodušene povedané v prípadoch, keď spracovanie údajov nie je nevyhnutné ani na plnenie zmluvy, ktorú sme s Vami uzavreli, ani nám ho neukladá zákon. Ak námietku vyhodnotíme ako odôvodnenú, Vaše osobné údaje vymažeme, resp. anonymizujeme.

Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

Ak ste udelili súhlas so spracovaním osobných údajov, môžete ho kedykoľvek odvolať, napr. prostredníctvom emailovej adresy nobilis@nobilis.cz.

Odhlásenie zo zasielania newsletteru

Každý newsletter obsahuje odkaz "zrušiť zasielanie newsletteru". Po kliknutí na tento odkaz a potvrdení bude Vaša emailová adresa vyradená z databázy pre zasielanie newslettera.
Alternatívne je možné zrušiť zasielanie novinkových e-mailov v nastavení užívateľského účtu alebo zaslaním žiadosti na emailovú adresu nobilis@nobilis.cz.