Všeobecné obchodné podmienky

* Všeobecné obchodné podmienky pre veľkoobchodných zákazníkov sú k dispozícii iba po prihlásení do veľkoobchodného účtu.


I. ÚVODNÉ USTANOVENIA 

1. Tieto "VOP MO" obchodnej spoločnosti NOBILIS TILIA s.r.o. so sídlom Vlčí hora 147, 40 746 Krásná Lípa, identifikačné číslo: 25497006, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Ústí nad Labem, oddiel C, vložka 21050 (ďalej len "Spoločnosť") upravujú v súlade s ustanovením § 2079 a nasl. zákona č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len "OZ") vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "kúpna zmluva") uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len "Zákazník"), a to ako v prevádzke Spoločnosti, tak prostredníctvom e-shopu Spoločnosti, ktorým je webová aplikácia Spoločnosti umiestnená na www.eshop.nobilis.cz pre Českú republiku a na www.eshop.nobilis-tilia.sk pre Slovenskú repuliku, kde môžu Zákazníci nakupovať  Tovar / výrobky Spoločnosti, a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len "webové rozhranie").
2. Tovarom / výrobkom sa rozumejú hnuteľné veci dodávané Spoločnosťou Zákazníkom alebo vyrábané a dodávané Spoločnosťou Zákazníkom. Pre bližšie priblíženie Spoločnosť uvádza, že Tovarom rozumie hnuteľné veci predávané od tretích subjektov (napr. difuzér i.), výrobkom potom hnuteľné veci, ktoré Spoločnosť sama vyrába (krémy, oleje i.).
3. Zákazníkom sa pre účely týchto VOP MO rozumie príjemca Tovarov / výrobkov vyrábaných / dodávaných Spoločnosťou, ktoré získava od Spoločnosti za peňažnú odplatu. Tieto VOP MO sa vzťahujú výlučne na spotrebiteľov, ako ich definuje ust. § 419 OZ, teda na každého človeka, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu so Spoločnosťou alebo s ňou inak koná. Tieto VOP MO sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť  Tovar / výrobok od Spoločnosti, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednávaní Tovaru/ výrobku v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.
4. Ustanovenia odlišné od VOP MO je možné dojednať v samostatnej kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami VOP MO.
5. Ustanovenia VOP MO sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 OZ. Kúpna zmluva a VOP MO sú vyhotovené v českom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v českom jazyku.
6. Znenie VOP MO môže Spoločnosť meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia VOP MO.

II. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

1. Na základe registrácie vykonanej na stránke e-shopu prevádzkovaného Spoločnosťou môže Zákazník pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže Zákazník vykonávať objednávanie Tovaru / výrobku (ďalej len "užívateľský účet"). Zákazník môže vykonávať objednávanie Tovaru / výrobku tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu. 
2. Pri registrácii v e-shope Spoločnosti a pri objednávaní Tovaru / výrobku je  Zákazník povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je Zákazník pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené Zákazníkom v užívateľskom účte a pri objednávaní Tovaru / výrobku sú Spoločnosťou považované za správne.

3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Zákazník je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu. Zákazník nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.
4. Spoločnosť môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď Zákazník svoj užívateľský účet dlhšie ako 12 mesiacov nevyužíva, či v prípade, keď Zákazník poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).
5. Zákazník berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia Spoločnosti, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

III. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

1. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o Tovare / výrobkoch, a to vrátane uvedenia ich cien. Ceny sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Zobrazené ceny sú po všetkých zľavách a bonusoch a sú konečné. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť Spoločnosti uzatvoriť so Zákazníkom kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.
2. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním Tovaru / výrobkov. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním  Tovaru / výrobkov uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia len v prípadoch, keď je Tovar / výrobok doručovaný v rámci územia Českej republiky a Slovenskej republiky.
3. Za účelom objednania Tovaru / výrobku vyplní Zákazník objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

  • objednávanom  Tovare / výrobku (objednávané "vloží" kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),

  • spôsobe úhrady kúpnej ceny, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného Tovaru / výrobku

  • nákladoch spojených s dodaním Tovaru / výrobku (ďalej spoločne len ako "objednávka").

4. Pred zaslaním objednávky  Spoločnosti je Zákazníkovi umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil, a to aj s ohľadom na možnosť  Zákazníka zisťovať  a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle Zákazník Spoločnosti kliknutím na tlačidlo "potvrdiť objednávku". Údaje uvedené v objednávke sú Spoločnosťou považované za správne. Spoločnosť bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie Zákazníkovi potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty Zákazníka uvedenú v používateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len "elektronická adresa Zákazníka").
5. Spoločnosť je vždy oprávnená v závislosti na charaktere objednávky (množstvo Tovaru / výrobku, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať Zákazníka o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne ​​či telefonicky).
6. Zmluvný vzťah medzi Spoločnosťou a Zákazníkom vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je Spoločnosťou zaslaná Zákazníkovi elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty Zákazníka.
7. Zákazník súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté Zákazníkovi pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí Zákazník sám.

IV. CENA TOVARU / VÝROBKU A PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Cenu Tovaru / výrobku a prípadné náklady spojené s dodaním Tovaru / výrobku podľa kúpnej zmluvy môže Zákazník uhradiť  Spoločnosti nasledujúcimi spôsobmi:

  • v hotovosti v prevádzke Spoločnosti na adrese Nobilis Tilia s.r.o.: Vlčí Hora 147, 40746, Krásná Lípa, 

  • v hotovosti na dobierku v mieste určenom Zákazníkom v objednávke,

  • bezhotovostne prevodom (platba vopred) na účet Spoločnosti: Česká republika: 78-5287980247 / 0100 v Komerčnej banke, a.s., 194650027/0300 v ČSOB a.s., Slovenská Republika: 4006902089/7500 v ČSOB a.s., pobočka zahraničnej banky v SR, vedený u Spoločnosti. Splatnosť platby vopred je do 5 pracovných dní odo dňa objednania - ak nebude uhradená, objednávka bude stornovaná.

  • bezhotovostne platobnou kartou v prevádzke Spoločnosti na adrese Nobilis Tilia s.r.o.: Vlčí Hora 147, 40746, Krásná Lípa,

  • bezhotovostne platobnou kartou (platba vopred) s doručením na adresu Zákazníka alebo s prevzatím osobne v prevádzke Spoločnosti.

2. Spoločne s kúpnou cenou je Zákazník povinný zaplatiť Spoločnosti tiež náklady spojené s balením a dodaním Tovaru / výrobku v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené vyslovene inak, rozumejú sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním Tovaru / výrobku.
3. Spoločnosť nepožaduje od Zákazníka zálohu či inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotknutý bod 4. tohto čl. IV. ohľadom povinnosti uhradiť  kúpnu cenu vopred. 
4. V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí Tovaru / výrobku. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná vopred s výnimkou, kedy je Tovar / výrobok preberaný zákazníkom osobne v prevádzke spoločnosti, keď je cena uhradená platobnou kartou.
5. V prípade bezhotovostnej platby je Zákazník povinný hradiť kúpnu cenu Tovaru / výrobku spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok Zákazníka uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet Spoločnosti.
6. Prípadné zľavy z ceny Tovaru / výrobku poskytnuté Spoločnosťou Zákazníkovi nie je možné vzájomne kombinovať, s výnimkou zliav, ktoré sa týkajú Tovaru / výrobku pred ukončením exspirácie.
7. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví Spoločnosť ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy Zákazníkovi daňový doklad - faktúru. Spoločnosť je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad - faktúru vystaví Spoločnosť Zákazníkovi po uhradení ceny Tovaru / výrobku a zašle ho spolu s Tovarom / výrobkom na adresu Zákazníka.

V. Odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie tovaru / VÝROBKU ZAKÚPENÉHO DIŠTANČNÝM SPÔSOBOM (PLATÍ LEN PRI PREDAJI V E-SHOPE)

1. Právo odstúpiť od kúpnej zmluvy
1. 1.1. Zákazník je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v tých prípadoch, keď mu to priznáva zákon č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník, v platnom znení, konkrétne jeho ustanovenia § 1829, a to v lehote 14 dní odo dňa prevzatia Tovaru / výrobku Zákazníkom alebo ním určenou treťou osobou.
2. 1.2. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy musí Zákazník o svojom odstúpení od tejto zmluvy informovať  Spoločnosť formou jednostranného právneho rokovania (napríklad listom zaslaným prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb alebo e-mailom). Nemusí uvádzať dôvod, pre ktorý odstupuje. Zákazník môže pre tieto účely využiť (nie je to však jeho povinnosťou) formulár, ktorého náležitosti sú obsiahnuté v Nariadení vlády č. 363/2013 Zb. o vzorovom poučení o práve na odstúpenie od zmlúv uzavretých dištančným spôsobom, v platnom znení. Formulár je k dispozícii tu.
3. 1.3. Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od zmluvy, postačuje odovzdať odstúpenie od zmluvy v posledný deň lehoty orgánu, ktorý má povinnosť  ho doručiť (prevádzkovateľ poštových služieb) alebo ho aj odoslať e-mailom na adresu nobilis@nobilis.cz.

VI. CENA TOVARU / VÝROBKU A PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Pokiaľ Zákazník odstúpi od zmluvy podľa tohto odseku Reklamačného poriadku, vráti mu Spoločnosť bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy obdržala oznámenie Zákazníka o odstúpení od zmluvy, všetky platby týkajúce sa Tovaru / výrobku, ohľadne ktorého Zákazník odstupuje od zmluvy, ktorú od neho dostala. Predpokladom vrátenia peňazí je vrátenie Tovaru / výrobku Zákazníkom. Vrátenie platieb prebehne prednostne bezhotovostne na bankový účet, ktorý Zákazník uviedol. Spoločnosť vráti platbu až po obdržaní vráteného Tovaru / výrobku alebo ak preukáže Zákazník, že Tovar / výrobok Spoločnosti odoslal späť, podľa toho, čo nastane skôr.
2. Prevzatie Tovaru / výrobku - Zákazník je povinný Tovar / výrobok bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď došlo k odstúpeniu od tejto zmluvy, zaslať späť alebo ho osobne odovzdať v sídle Spoločnosti. Lehota sa považuje za zachovanú, ak Zákazník odošle Tovar / výrobok späť pred uplynutím 14 dní. Zákazník berie na vedomie, že vrátený Tovar / výrobok musí byť kompletný - nepoškodený, neotvorený a zaslaný tak, aby prepravou nedošlo k jeho poškodeniu. Ak je vrátený Tovar / výrobok poškodený porušením povinnosti Zákazníka, je Spoločnosť oprávnená voči Zákazníkovi uplatniť nárok na náhradu zníženia hodnoty Tovaru / výrobku a odpočítať ho na vrátenej sumy.
3. Náklady spojené s vrátením Tovaru / výrobkov nesie Zákazník.
4. Zákazník berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 OZ nemožno mimo iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke Tovaru / výrobku, ktorý bol upravený podľa priania Zákazníka alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy o dodávke Tovaru / výrobku, ktorý podlieha skaze , ako aj Tovaru / výrobku, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom, od kúpnej zmluvy o dodávke Tovaru / výrobku v uzavretom obale, ktorý Zákazník z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť.
5. Ak je spoločne s Tovarom / výrobkom poskytnutý Zákazníkovi darček, je darovacia zmluva medzi Spoločnosťou a Zákazníkom uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy Zákazníkom, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosť a Zákazník je povinný spolu s tovarom / výrobkom Spoločnosti vrátiť aj poskytnutý darček.

VII. PREPRAVA A DODANIE TOVARU / VÝROBKU

1. Ak nie je dohodnuté inak, je Tovar / výrobok dodávaný prostredníctvom Slovenskej pošty alebo iného zmluvného dopravcu Spoločnosti.
2. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky Zákazníka, nesie Zákazník riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
3. Ak je Spoločnosť podľa kúpnej zmluvy povinná dodať  Tovar / výrobok na miesto určené Zákazníkom v objednávke, je Zákazník povinný prevziať Tovar / výrobok pri dodaní. Doba odovzdania expedovaného Tovaru / výrobku prepravcovi je 2-3 pracovné dni od potvrdenia objednávky, a to v závislosti od toho, či je Tovar / výrobok na sklade alebo nie. Pri nevyzdvihnutí zásielky si Spoločnosť môže nárokovať úhradu dopravy.
4. V prípade, že je z dôvodov na strane Zákazníka nutné Tovar / výrobok doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je Zákazník povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním Tovaru / výrobku, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
5. Náklady na poštovné sú uvedené tu s tým, že Spoločnosť upozorňuje, že sa ceny dopravného (ev. Dobierky) môžu meniť v závislosti na zmenách cien dopravcov.
6. Náklady spojené s vrátením Tovarov / výrobkov nesie Zákazník.

VIII. ODPORÚČANIA SPOLOČNOSTI OHĽADOM SKLADOVANIA TOVARU / VÝROBKOV

1. Spoločnosť upozorňuje Zákazníkov, že vzhľadom na charakter Tovaru / výrobkov, ktoré vyrába / dodáva, a to najmä zo skupiny kozmetiky a doplnkov stravy, je nutné ich tiež vhodným spôsobom skladovať. Odporúčané pravidlá skladovanie sú k nahliadnutiu tu.

X. BONUSY

1. Spoločnosť poskytne registrovanému Zákazníkovi z každého jeho nákupu uskutočneného v jej e-shope www.eshop.nobilis.cz tzv. Kredit, tj. 2% z celkovej sumy jeho objednávky. Kredity sa Zákazníkovi sčítajú v účte Zákazníka. Zákazník môže kredity využiť ako zľavu na uhradenie časti svojej objednávky v e-shope Spoločnosti. Tento bonus platí pre objednávky urobené od 30.10. 2019. Zákazník môže kredity uplatniť do dvoch rokov. Nemožno ich uplatniť ako zľavu na darčekové poukazy. Na zľavu nie je právny nárok.

X. PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA

1. Vo veci kvality pri prevzatí Tovaru / výrobku a práv z chybného plnenia odkazuje Spoločnosť na Reklamačný poriadok pre spotrebiteľa, ktorý je dostupný tu, a ktorý je neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP MO.
2. V prípade nesúhlasu Zákazníka s výsledkom reklamácie sa môže Zákazník obrátiť na Českú obchodnú inšpekciu, Štátnu poľnohospodársku a potravinársku inšpekciu, Živnostenský úrad, Colný úrad.

XI. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

1. Zákazník nadobúda vlastníctvo k Tovaru / výrobku zaplatením celej kúpnej ceny.
2. Spoločnosť nie je vo vzťahu k Zákazníkovi viazaná žiadnymi kódexami správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) OZ.
3. Mimosúdne vybavovania sťažností Zákazníkov zabezpečuje Spoločnosť prostredníctvom elektronickej adresy nobilis@nobilis.cz. Informáciu o vybavení sťažnosti zašle Spoločnosť na elektronickú adresu Zákazníka.
4. Zákazník týmto preberá na seba riziko zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 OZ.
5. Spoločnosť poskytne Zákazníkovi na vyžiadanie bezpečnostný list. Poskytnutie listu bezpečnostných údajov je spoplatnené administratívnymi nákladmi Spoločnosti s tým spojenými, čo je 20, - KČ za jeden bezpečnostný list.

XII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Ochrana osobných údajov Zákazníka je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.
2. Zákazník súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako "osobné údaje").
3. Zákazník súhlasí so spracovaním osobných údajov Spoločnosťou, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely vedenia používateľského účtu. Ak  Zákazník nezvolí inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov Spoločnosťou tiež pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzatvorenia kúpnej zmluvy.
4. Zákazník berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať Spoločnosť o zmene vo svojich osobných údajoch.
5. Spracovaním osobných údajov Zákazníka môže Spoločnosť poveriť tretiu osobu ako spracovateľa. Okrem osôb prepravujúcich Tovar / výrobky nebudú osobné údaje Spoločnosťou bez predchádzajúceho súhlasu Zákazníka odovzdávané tretím osobám.
6. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom, alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.
7. Zákazník potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.
8. Ak požiada Zákazník o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu Spoločnosť povinná túto informáciu odovzdať. Spoločnosť má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

XIII. ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ A UKLADANIE COOKIES

1. Zákazník odoslaním objednávky súhlasí so zasielaním informácií a obchodných oznámení Spoločnosti na elektronickú adresu Zákazníka, uvedenú v registrácii.
2. Zákazník môže Spoločnosti oznámiť, že chce ukončiť zasielanie obchodných oznámení.
3. Zákazník súhlasí s ukladaním tzv. Cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. Cookies na počítač Zákazníka, môže Zákazník súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

XIV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ak je niektoré ustanovenie VOP MO neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či VOP MO si vyžadujú písomnú formu.
2. Kontaktné údaje Spoločnosti:
1. adresa pre doručovanie:
NOBILIS TILIA, s.r.o.
Vlčí Hora 147
407 46 Krásná Lípa
adresa elektronickej pošty: nobilis@nobilis.cz
telefón: +420 412 383 421.
Tieto VOP MO nadobúdajú účinnosť dňom 23. 4. 2020

Vo Vlčí Hore 23.4.2020